I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.lack-service.pl, prowadzony jest przez Lack Service sp. j. i jest własnością Sprzedawcy:

Lack Service
D. Miszuda, A. Nowicz
Sp. J.
ul. Podmiejska 9
41-940 Piekary Śląskie

REGON: 273036213
NIP: 645-12-12-807
KRS: 0000086627, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KONTAKT:
Email: lack-service@lack-service.pl
Tel. (0-32) 381 09 00

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu www.sklep.lack-service.pl oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu www.sklep.lack-service.pl oznacza akceptację Regulaminu.

 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu www.sklep.lack-service.pl i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

 4. Podstawowe definicje:

  1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

  2. Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://kopia.lack-service.pl;

  3. Sprzedawca: Lack Service, Podmiejska 9, 41-940 Piekary Śląskie, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lack Service, NIP: 6451212807, Regon: 273036213

  4. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu www.sklep.lack-service.pl. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

  5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  6. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie www.sklep.lack-service.pl , znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

  7. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

  8. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

  9. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – sklep internetowy.

 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu www.sklep.lack-service.pl jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

 4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 5. Korzystanie ze Sklepu www.sklep.lack-service.pl  może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014.1182 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 ze zm.).

 3. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

 4. Szczegółowe informacje, w tym o możliwości korzystania ze Sklepu www.sklep.lack-service.pl anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione, powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Sklepu www.sklep.lack-service.pl.

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

§ 1. TOWARY

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie www.sklep.lack-service.pl są nowe i nie mają wad.

 2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu www.sklep.lack-service.pl .

 3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru nowego i bez wad.

 4. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

§ 2. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

  1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie www.sklep.lack-service.pl 

  2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

  3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.

  4. Zamówienia w Sklepie www.sklep.lack-service.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  5. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

  6. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni robocze dla produktów dostępnych. Dla produktów na zamówienie czas zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.

§ 3. PŁATNOŚCI

  1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

  2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

  3. Klient może wybrać formę płatności: zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata).

a.     Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy sklepu internetowego sklep.lack-service.pl :

ING 21 1050 1621 1000 0002 0249 5461

Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

b.     zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

  1. Na każdy sprzedany Produkt Sklep sklep.lack-service.pl wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.

§ 4. DOSTAWA

  1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

  2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Czas dostawy towaru jest niezależny od Sprzedawcy.

  3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  4. W dni rozdzielające święta oraz dni wolne wysyłka nie odbywa się. Następuje ona w następny dzień roboczy.

§ 5. DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTA

  1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

  2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

  3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

  4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

  2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru.

ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: lack-service@lack-service.pl

  2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

  3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

  4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

  5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.).

  2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania Towaru.

  3. Odstąpienie od Umowy odbywa się drogą elektroniczną. Klient może złożyć oświadczenie odstąpienia od umowy w terminie 21 dni wysyłając odpowiednie oświadczenie potwierdzone własnoręcznym podpisem na adres elektroniczny sklepu.

  4. Podczas odstąpienia od umowy, koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient.

  5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

   3. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   5. w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   6. w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   7. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
   w chwili złożenia Zamówienia.

  3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Śledź nas na Facebooku